Kuhina surrasi Grand One 2017 finaaliin!

Myyjä supermarketissa. Insinööri paperitehtaassa. Farmaseutti apteekissa. Se, joka oikeasti kokee ja tekee työpaikan ja asiakkaan arjen, saa nyt myös vaikutusvaltaa kehittää päivittäistä työtä.

Kuhina on työntekijöiden yhteisö, jossa työntekijät saavat vaikutusvaltaa kehittää omaa ja asiakkaan arkea. Työntekijät ovat Kuhinan avulla yhteydessä johtoon ja toisiinsa, jolloin uudet innovaatiot ja käytännöt saadaan toteutettua nopeasti. Palvelu lisää käyttäjien vastuunottoa omista ja yrityksen yhteisistä tavoitteista.

Työntekijän arjessa kuhisee ideoita

Tunnistimme tarpeen uudenlaiselle lähestymistavalle työyhteisön viestintään. Idearikas työntekijä saa äänensä kuuluviin ja saa vaikutusvaltaa kehittää sujuvampaa arkea ja parempaa työpaikkaa.

Kuhinan monistuskelpoinen palvelukonsepti on huolella muotoiltu käyttäjäkokemus edellä. Kuhina on intuitiivinen käyttää, koukuttava ja pelillinen kokonaisuus.

Palvelun tunnukseksi valittiin iloinen mehiläinen, ahkera ja äänekäs työläinen. Kuhinan suriseva ja sympaattinen identiteetti muistuttaa käyttäjää, ettei ideoiden heittelyn tarvitse olla niin vakavaa. Se kannustaa laittamaan itsensä likoon. Kuhina lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhdessä tekemisen meininkiä.

Pyysimme Osuuskauppa Hämeenmaan asiakkuusjohtajaa Henri Häikiötä kommentoimaan palvelun alkutaipaleen fiiliksiä. Hämeenmaa on ensimmäinen, joka on ottanut Kuhina-palvelun käyttöönsä ja sen vastaanotto oli odotettuakin parempi Hämeenmaan yhteisössä.

Häikiö kertoi SOK:n julkaisemassa tiedotteessa: ”Hämeenmaalla on kymmeniä miljoonia asiakaskäyntejä vuodessa. Näissä kohtaamisissa syntyy paljon oivalluksia. Nyt henkilöstöllämme on helppo ja konkreettinen tapa tuoda näitä esiin. Parhaat ideat saadaan nopeasti kaikkien tietoon ja sitä myötä käytäntöön.”

Häikiö kertoo, että ideoita on tullut paljon ja niitä ollaan pystytty toteuttaman todella ripeästi. Palvelu on toiminut odotettuakin paremmin. Käytettävyyteen ja sen mahdollistamaan osallistumiseen ollaan oltu todella tyytyväisiä työntekijöiden keskuudessa.

Tavoitteet ja tulokset

Hämeenmaa otti palvelun käyttöönsä mielessään kaksi päätavoitetta, jotka molemmat ovat toteutuneet jo pian käyttöönoton jälkeen;

1. Tuoda henkilöstön tieto ja ideat näkyväksi ja saada parhaat käytännöt käyttöön laajemmin eri yksiköissä. Henkilöstö pääsee vaikuttamaan suoraan kilpailukykyyn omalla toiminnallaan.

2. Tiivistää työyhteisöä ja avointa keskustelukulttuuria. Haluttiin mahdollistaa henkilöstön kuuntelu ja parantaa työilmapiiriä.

Tähän mennessä tunnistettuja tuloksia:

 • Ideoiden määrä on moninkertaistunut ja niitä tulee jatkuvasti lisää
 • Ideat menevät oikeaan osoitteeseen vastattavaksi ja vastausaika on lyhentynyt
 • Ideoita on saatu toteutettua nopeasti
 • Käyttäjät palaavat palveluun yhä uudelleen (Google Analytics)
 • Tieto kulkee yksiköissä nopeammin
 • Aktiivisimmat kuhisijat ovat lunastaneet itselleen palkintoja keräämällään hunajalla

Tutkimusten mukaan työntekijän vaikutusmahdollisuuksien noustessa myös työntekijätyytyväisyys kasvaa. Tyytyväiset työntekijät panostavat paremman asiakaspalvelun tuottamiseen. Lisäksi asiakkailta saadut palautteet ja ideat saadaan nopeasti näkyvviin ja asiakaskokemus paranee kokonaisvaltaisesti.

quote_sign
Kuhinassa on ennen kaikkea kyse johtamisen ja kulttuurin muutoksesta. Valta ja vastuu työn ja toiminnan kehittämisestä siirtyy osin johdolta työyhteisölle itselleen. Päätöksenteko tuodaan lähelle ja läpinäkyväksi. Tämä on täysin uudenlaista johtamis- ja kehittämiskulttuuria, jollaista harvoin suomalaisissa yrityksissä on.

Milla Sumelius, Muotoilujohtaja, Roger Studio

Ominaisuudet

Kuhina on jatkuvasti kehittyvä tuote, jota kehitetään harkitusti pohtien tuotteen yhtenäisyyttä ja kuhinamaisuutta.

 • Idean syöttäminen, selailu ja kannatus on helppoa ja koukuttavaa
 • Palvelun pelillisyys toimii kannustuminena osallistua kuhinaan
 • Hunajasaldoa kertyy aktiivisuudesta, joilla voi lunastaa konkreettisia palkintoja
 • Personoitu profiili ja helppo kirjautuminen some-tunnareilla
 • Ideoihin reagoidaan ja palvelu lisää viestintää yksiköiden välillä
 • Päätöksenteko ja innovaatioiden toteuttaminen on läpinäkyvää
 • Käyttäjä on liitetty organisatiorakenteeseen ja päätöksentekoprosessi on suoraviivaistettu palvelun avulla

Toteutus

Kuhina kehitettiin ketterästi yhdessä asiakkaan kanssa iteroiden ja tutkien. Kysyimme, havainnoimme, tutkimme ja kokeilimme erilaisia yhteisöpalveluita. Olemassa olevien työyhteisöjen benchmarkkauksen jälkeen otimme Osuuskauppa Hämeenmaan työntekijöitä mukaan palvelun kehitykseen löytääksemme todelliset motivaattorit ja esteet ideoiden jakamiseen johdon kanssa. Suurena apuna olivat aktiiviset pilottiagenttimme Prismassa, jotka aktivoivat työkavereitaan ja toimivat viestinviejinä testauksessa. Pedagogisesti ja psykologisesti oli tärkeää löytää ratkaisu, joka tukisi johdon ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta. Palvelun kannalta keskeisimmät ideat löytyivät validoimalla polkuja loppukäyttäjien ja asiakkaan kanssa ja valitsemalla niistä halutuimmat ominaisuudet MVP-lanseeraukseen.

Työntekijöiden ja johdon suhde oli yksi haasteista, jota ratkottiin erilaisin palvelumuotoilun ja käytössuunnittelun (behavioural design) menetelmin. Tavoitteena oli auttaa johtoa vastaamaan nopeammin työntekijöille ja tukea yleisesti läpinäkyvämpää yrityskulttuuria. Yhdistämällä intuitiivisen käyttökokemuksen, teknologian sekä kohderyhmien tyypilliset käyttäytymismallit, oli mahdollista luoda hauska ja tehokas työntekijän sitouttamisyhteisö, vaikkakin johdon ja työntekijöiden suhteet ovat perinteisesti hieman herkkiä.

Teknisesti Kuhina on Java-pohjainen modulaarinen skaalautuva web-applikaatio, jonka suunnittelussa laatu ja käytettävyys ovat olleet ensisijaisia määrittelyn lähtökohtia. Modulaarisuus takaa nopean kehityssyklin, ylläpidettävyyden ja vasteen asiakaspalautteeseen. Skaalautuvan luonteensa johdosta Kuhina sopii hyvinkin erilaisten ja erikokoisten organisaatioiden tarpeisiin.

Kuhina-yhteisön maailmanvalloitus on vasta alussa ja se on jatkuvasti kehittyvä palvelu, jota validoidaan ja kehitetään sykleissä liiketoimintatavoitteita vasten asiakkaidemme kanssa. Pilottipalvelu toteutettiin ketterästi responsiivisena verkkopalveluna, jonka pohjalta on luotu myös iOS, Android ja Windows-applikaatiot natiivikomponentein.

Käyttäjäpalaute

”Kuhinalla saadaan ideat julkisiksi, kun ne tulevat kaikille näkyviksi ja kommentoitaviksi. Esimiehen on annettava vastaus, eikä voi vain ohittaa joojoolla.”
-Työntekijä, Prisma Laune

”Kuhinaan voi laittaa mitä ideoita tahansa ja lukea, mitä muualla on laitettu. Se tuo lähemmäksi koko henkilökuntaa. On tosi hyvä juttu, että on tällainen kehitetty. Olen tosi innostunut sen käytöstä.”
-Työntekijä, S-Market Loppi

Kuhina kiihdyttää muutosta

Yhteisö ja työkulttuuri:

Yhteisöjä syntyy ympärillämme digitaalisten palveluiden vauhdittamana koko ajan. Tieto ja keskustelu leviävät yhteisöissä.

Kuhinan avulla toiminnan kehitys joukkoistetaan. Yhteisö saa vallan ja vastuun vaikuttaa päätöksiin. Viestinnän nopeus, läpinäkyvyys ja hierarkioiden murtuminen ovat kulttuurin muutosta, jota Kuhina kiihdyttää.

Johtamisen murros:

Päätöksenteko ja valta vaikuttaa annetaan niille, jotka päivittäin elävät ja näkevät asiakkaan arkea.

Johtamisjärjestelmä nousee taustalta näkyviin, jokaiselle työntekijälle. Ja työyhteisön ymmärrys asiakkaan arjesta saadaan lähemmäs strategisia päätöksiä.

Ketterät innovaatiot:

Jokainen idea, joka saa tulta alleen, nostaa sen julkaisseen työntekijän motivaatiota, sitoutumista ja halua kehittää lisää yrityksen toimintaa. Onnistumiset kasvattavat itseluottamusta. Innovointi lisääntyy ja tulee osaksi päivittäistä tekemistä.

Kuhinan avulla tieto ja innovaatiot tuodaan näkyväksi ja ketterästi käytäntöön.

Roolit

ASIAKAS
Osuuskauppa Hämeenmaa
Henri Häikiö, Asiakkuusjohtaja

SUUNNITTELU
Roger Studio

TOTEUTUS
Roger Studio

TOTEUTUKSEN TUKI
Starcut Mobiilisovellusten tuki

TEKIJÄT
Palvelumuotoilu
Milla Sumelius, Chief Design Officer
Jatta Väätäinen, Visual Designer
Suse Miessner, Software Designer
Tia Sistonen, Service Designer

Brändäys
Milla Sumelius, Chief Design Officer
Fabian Danielssen, Design Lead
Jatta Väätäinen, Visual Designer
Miruna Cosma, Copywriter

UX- & Visuaalinen suunnittelu
Fabian Danielssen, Design Lead
Jatta Väätäinen, Visual Designer

Toteutus
Suse Miessner, UI Design & Implementation
Lauri Hukkanen, UI Implementation
Olli Korjus, Backend Lead
Juhani Railo, Backend Designer
Aleksi Rossi, System Designer
Allan Holsti, Integration Designer
Calle Stenholm, Head of Data

Projektipäällikkö
Hanna Walinen, Project manager
Jussi Lukkarila, Project manager
Katja Kaski, Project manager